{{row.name}} {{row.exterior_name}}
匕首 | 507.13(原550.34)巴豆

{{item.name}}

{{isEnd?"模拟开箱":"跳过动画"}}
数量
1 2 3 4 5
连续开启
箱子内容
爪子刀(★) | 传说

爪子刀(★) | 传说

 

爆率:0.029%

折叠刀(★) | 深红之网

折叠刀(★) | 深红之网

 

爆率:0.003%

蝴蝶刀(★) | 深红之网

蝴蝶刀(★) | 深红之网

 

爆率:0.014%

爪子刀(★) | 噩梦之夜

爪子刀(★) | 噩梦之夜

 

爆率:0.034%

蝴蝶刀(★) | 渐变之色

蝴蝶刀(★) | 渐变之色

 

爆率:0.005%

蝴蝶刀(★) | 渐变大理石

蝴蝶刀(★) | 渐变大理石

 

爆率:0.005%

蝴蝶刀(★) | 噩梦之夜

蝴蝶刀(★) | 噩梦之夜

 

爆率:0.036%

爪子刀(★) | 致命紫罗兰

爪子刀(★) | 致命紫罗兰

 

爆率:0.054%

爪子刀(★) | 渐变之色

爪子刀(★) | 渐变之色

 

爆率:0.006%

蝴蝶刀(★) | 屠夫

蝴蝶刀(★) | 屠夫

 

爆率:0.006%

爪子刀(★) | 渐变大理石

爪子刀(★) | 渐变大理石

 

爆率:0.006%

蝴蝶刀(★) | 多普勒

蝴蝶刀(★) | 多普勒

 

爆率:0.006%

蝴蝶刀(★) | 虎牙

蝴蝶刀(★) | 虎牙

 

爆率:0.006%

M9 刺刀(★) | 渐变大理石

M9 刺刀(★) | 渐变大理石

 

爆率:0.006%

锯齿爪刀(★) | 渐变之色

锯齿爪刀(★) | 渐变之色

 

爆率:0.007%

锯齿爪刀(★) | 渐变大理石

锯齿爪刀(★) | 渐变大理石

 

爆率:0.007%

爪子刀(★) | 伽玛多普勒

爪子刀(★) | 伽玛多普勒

 

爆率:0.007%

M9 刺刀(★) | 渐变之色

M9 刺刀(★) | 渐变之色

 

爆率:0.008%

锯齿爪刀(★) | 表面淬火

锯齿爪刀(★) | 表面淬火

 

爆率:0.008%

锯齿爪刀(★) | 屠夫

锯齿爪刀(★) | 屠夫

 

爆率:0.018%

爪子刀(★) | 虎牙

爪子刀(★) | 虎牙

 

爆率:0.008%

爪子刀(★) | 自动化

爪子刀(★) | 自动化

 

爆率:0.021%

锯齿爪刀(★) | 多普勒

锯齿爪刀(★) | 多普勒

 

爆率:0.008%

M9 刺刀(★) | 伽玛多普勒

M9 刺刀(★) | 伽玛多普勒

 

爆率:0.008%

鲍伊猎刀(★) | 表面淬火

鲍伊猎刀(★) | 表面淬火

 

爆率:0.008%

折刀(★) | 深红之网

折刀(★) | 深红之网

 

爆率:0.009%

爪子刀(★) | 多普勒

爪子刀(★) | 多普勒

 

爆率:0.009%

刺刀(★) | 渐变大理石

刺刀(★) | 渐变大理石

 

爆率:0.009%

M9 刺刀(★) | 屠夫

M9 刺刀(★) | 屠夫

 

爆率:0.009%

刺刀(★) | 渐变之色

刺刀(★) | 渐变之色

 

爆率:0.009%

海豹短刀(★) | 渐变之色

海豹短刀(★) | 渐变之色

 

爆率:0.009%

M9 刺刀(★) | 自动化

M9 刺刀(★) | 自动化

 

爆率:0.069%

锯齿爪刀(★) | 虎牙

锯齿爪刀(★) | 虎牙

 

爆率:0.009%

熊刀(★) | 渐变之色

熊刀(★) | 渐变之色

 

爆率:0.009%

熊刀(★) | 深红之网

熊刀(★) | 深红之网

 

爆率:0.009%

爪子刀(★) | 表面淬火

爪子刀(★) | 表面淬火

 

爆率:0.051%

M9 刺刀(★) | 虎牙

M9 刺刀(★) | 虎牙

 

爆率:0.01%

刺刀(★) | 伽玛多普勒

刺刀(★) | 伽玛多普勒

 

爆率:0.01%

刺刀(★) | 黑色层压板

刺刀(★) | 黑色层压板

 

爆率:0.01%

熊刀(★) | 渐变大理石

熊刀(★) | 渐变大理石

 

爆率:0.01%

蝴蝶刀(★) | 大马士革钢

蝴蝶刀(★) | 大马士革钢

 

爆率:0.046%

爪子刀(★) | 深红之网

爪子刀(★) | 深红之网

 

爆率:0.04%

M9 刺刀(★) | 多普勒

M9 刺刀(★) | 多普勒

 

爆率:0.011%

蝴蝶刀(★) | 蓝钢

蝴蝶刀(★) | 蓝钢

 

爆率:0.027%

爪子刀(★) | 大马士革钢

爪子刀(★) | 大马士革钢

 

爆率:0.087%

爪子刀(★) | 黑色层压板

爪子刀(★) | 黑色层压板

 

爆率:0.03%

刺刀(★) | 屠夫

刺刀(★) | 屠夫

 

爆率:0.032%

刺刀(★) | 传说

刺刀(★) | 传说

 

爆率:0.015%

爪子刀(★) | 自由之手

爪子刀(★) | 自由之手

 

爆率:0.073%

刺刀(★) | 虎牙

刺刀(★) | 虎牙

 

爆率:0.016%

刺刀(★) | 多普勒

刺刀(★) | 多普勒

 

爆率:0.016%

刺刀(★) | 自动化

刺刀(★) | 自动化

 

爆率:0.018%

熊刀(★) | 屠夫

熊刀(★) | 屠夫

 

爆率:0.074%

锯齿爪刀(★) | 深红之网

锯齿爪刀(★) | 深红之网

 

爆率:0.018%

蝴蝶刀(★) | 致命紫罗兰

蝴蝶刀(★) | 致命紫罗兰

 

爆率:0.027%

海豹短刀(★) | 屠夫

海豹短刀(★) | 屠夫

 

爆率:0.027%

熊刀(★) | 多普勒

熊刀(★) | 多普勒

 

爆率:0.028%

熊刀(★) | 夜色

熊刀(★) | 夜色

 

爆率:0.029%

锯齿爪刀(★) | 蓝钢

锯齿爪刀(★) | 蓝钢

 

爆率:0.029%

折叠刀(★) | 自动化

折叠刀(★) | 自动化

 

爆率:0.029%

爪子刀(★) | 澄澈之水

爪子刀(★) | 澄澈之水

 

爆率:0.092%

蝴蝶刀(★) | 外表生锈

蝴蝶刀(★) | 外表生锈

 

爆率:0.029%

蝴蝶刀(★) | 都市伪装

蝴蝶刀(★) | 都市伪装

 

爆率:0.03%

熊刀(★) | 虎牙

熊刀(★) | 虎牙

 

爆率:0.03%

蝴蝶刀(★) | 森林 DDPAT

蝴蝶刀(★) | 森林 DDPAT

 

爆率:0.031%

折叠刀(★) | 渐变之色

折叠刀(★) | 渐变之色

 

爆率:0.031%

鲍伊猎刀(★) | 渐变之色

鲍伊猎刀(★) | 渐变之色

 

爆率:0.031%

海豹短刀(★) | 深红之网

海豹短刀(★) | 深红之网

 

爆率:0.031%

折叠刀(★) | 渐变大理石

折叠刀(★) | 渐变大理石

 

爆率:0.031%

M9 刺刀(★) | 致命紫罗兰

M9 刺刀(★) | 致命紫罗兰

 

爆率:0.031%

M9 刺刀(★) | 深红之网

M9 刺刀(★) | 深红之网

 

爆率:0.031%

短剑(★) | 渐变之色

短剑(★) | 渐变之色

 

爆率:0.031%

锯齿爪刀(★) | 大马士革钢

锯齿爪刀(★) | 大马士革钢

 

爆率:0.031%

锯齿爪刀(★) | 致命紫罗兰

锯齿爪刀(★) | 致命紫罗兰

 

爆率:0.031%

鲍伊猎刀(★) | 深红之网

鲍伊猎刀(★) | 深红之网

 

爆率:0.031%

锯齿爪刀(★) | 蓝钢

锯齿爪刀(★) | 蓝钢

 

爆率:0.031%

弯刀(★) | 深红之网

弯刀(★) | 深红之网

 

爆率:0.031%

爪子刀(★) | 人工染色

爪子刀(★) | 人工染色

 

爆率:0.066%

M9 刺刀(★) | 黑色层压板

M9 刺刀(★) | 黑色层压板

 

爆率:0.032%

M9 刺刀(★) | 澄澈之水

M9 刺刀(★) | 澄澈之水

 

爆率:0.114%

短剑(★) | 渐变大理石

短剑(★) | 渐变大理石

 

爆率:0.032%

蝴蝶刀(★) | 人工染色

蝴蝶刀(★) | 人工染色

 

爆率:0.067%

M9 刺刀(★) | 自由之手

M9 刺刀(★) | 自由之手

 

爆率:0.033%

海豹短刀(★) | 无涂装

海豹短刀(★) | 无涂装

 

爆率:0.034%

爪子刀(★) | 北方森林

爪子刀(★) | 北方森林

 

爆率:0.034%

刺刀(★) | 自由之手

刺刀(★) | 自由之手

 

爆率:0.034%

短剑(★) | 多普勒

短剑(★) | 多普勒

 

爆率:0.034%

猎杀者匕首(★) | 屠夫

猎杀者匕首(★) | 屠夫

 

爆率:0.036%

猎杀者匕首(★) | 渐变大理石

猎杀者匕首(★) | 渐变大理石

 

爆率:0.036%

穿肠刀(★) | 传说

穿肠刀(★) | 传说

 

爆率:0.038%

刺刀(★) | 表面淬火

刺刀(★) | 表面淬火

 

爆率:0.038%

鲍伊猎刀(★) | 屠夫

鲍伊猎刀(★) | 屠夫

 

爆率:0.039%

折叠刀(★) | 屠夫

折叠刀(★) | 屠夫

 

爆率:0.039%

折叠刀(★) | 多普勒

折叠刀(★) | 多普勒

 

爆率:0.039%

折叠刀(★) | 虎牙

折叠刀(★) | 虎牙

 

爆率:0.04%

短剑(★) | 虎牙

短剑(★) | 虎牙

 

爆率:0.04%

猎杀者匕首(★) | 虎牙

猎杀者匕首(★) | 虎牙

 

爆率:0.042%

鲍伊猎刀(★) | 虎牙

鲍伊猎刀(★) | 虎牙

 

爆率:0.044%

鲍伊猎刀(★) | 多普勒

鲍伊猎刀(★) | 多普勒

 

爆率:0.045%

短剑(★) | 屠夫

短剑(★) | 屠夫

 

爆率:0.046%

弯刀(★) | 多普勒

弯刀(★) | 多普勒

 

爆率:0.049%

刺刀(★) | 深红之网

刺刀(★) | 深红之网

 

爆率:0.05%

短剑(★) | 人工染色

短剑(★) | 人工染色

 

爆率:0.052%

短剑(★) | 深红之网

短剑(★) | 深红之网

 

爆率:0.056%

熊刀(★) | 大马士革钢

熊刀(★) | 大马士革钢

 

爆率:0.058%

弯刀(★) | 虎牙

弯刀(★) | 虎牙

 

爆率:0.059%

暗影双匕(★) | 深红之网

暗影双匕(★) | 深红之网

 

爆率:0.061%

弯刀(★) | 屠夫

弯刀(★) | 屠夫

 

爆率:0.061%

折叠刀(★) | 表面淬火

折叠刀(★) | 表面淬火

 

爆率:0.062%

折刀(★) | 渐变大理石

折刀(★) | 渐变大理石

 

爆率:0.063%

熊刀(★) | 致命紫罗兰

熊刀(★) | 致命紫罗兰

 

爆率:0.064%

穿肠刀(★) | 深红之网

穿肠刀(★) | 深红之网

 

爆率:0.065%

刺刀(★) | 致命紫罗兰

刺刀(★) | 致命紫罗兰

 

爆率:0.067%

海豹短刀(★) | 蓝钢

海豹短刀(★) | 蓝钢

 

爆率:0.068%

猎杀者匕首(★) | 大马士革钢

猎杀者匕首(★) | 大马士革钢

 

爆率:0.069%

穿肠刀(★) | 伽玛多普勒

穿肠刀(★) | 伽玛多普勒

 

爆率:0.072%

弯刀(★) | 表面淬火

弯刀(★) | 表面淬火

 

爆率:0.072%

折刀(★) | 渐变之色

折刀(★) | 渐变之色

 

爆率:0.074%

折刀(★) | 屠夫

折刀(★) | 屠夫

 

爆率:0.074%

暗影双匕(★) | 渐变大理石

暗影双匕(★) | 渐变大理石

 

爆率:0.076%

折叠刀(★) | 澄澈之水

折叠刀(★) | 澄澈之水

 

爆率:0.077%

折刀(★) | 多普勒

折刀(★) | 多普勒

 

爆率:0.079%

海豹短刀(★) | 人工染色

海豹短刀(★) | 人工染色

 

爆率:0.083%

弯刀(★) | 蓝钢

弯刀(★) | 蓝钢

 

爆率:0.172%

海豹短刀(★) | 枯焦之色

海豹短刀(★) | 枯焦之色

 

爆率:0.172%

弯刀(★) | 致命紫罗兰

弯刀(★) | 致命紫罗兰

 

爆率:0.357%

折叠刀(★) | 北方森林

折叠刀(★) | 北方森林

 

爆率:0.176%

鲍伊猎刀(★) | 狩猎网格

鲍伊猎刀(★) | 狩猎网格

 

爆率:5.388%

鲍伊猎刀(★) | 森林 DDPAT

鲍伊猎刀(★) | 森林 DDPAT

 

爆率:0.358%

穿肠刀(★) | 致命紫罗兰

穿肠刀(★) | 致命紫罗兰

 

爆率:1.423%

猎杀者匕首(★) | 枯焦之色

猎杀者匕首(★) | 枯焦之色

 

爆率:0.181%

穿肠刀(★) | 自由之手

穿肠刀(★) | 自由之手

 

爆率:2.794%

折叠刀(★) | 森林 DDPAT

折叠刀(★) | 森林 DDPAT

 

爆率:0.187%

暗影双匕(★) | 蓝钢

暗影双匕(★) | 蓝钢

 

爆率:0.483%

穿肠刀(★) | 人工染色

穿肠刀(★) | 人工染色

 

爆率:0.747%

穿肠刀(★) | 外表生锈

穿肠刀(★) | 外表生锈

 

爆率:0.844%

弯刀(★) | 北方森林

弯刀(★) | 北方森林

 

爆率:0.905%

穿肠刀(★) | 噩梦之夜

穿肠刀(★) | 噩梦之夜

 

爆率:1.206%

弯刀(★) | 都市伪装

弯刀(★) | 都市伪装

 

爆率:1.243%

穿肠刀(★) | 狩猎网格

穿肠刀(★) | 狩猎网格

 

爆率:2.733%

暗影双匕(★) | 狩猎网格

暗影双匕(★) | 狩猎网格

 

爆率:1.405%

穿肠刀(★) | 森林 DDPAT

穿肠刀(★) | 森林 DDPAT

 

爆率:1.457%

弯刀(★) | 噩梦之夜

弯刀(★) | 噩梦之夜

 

爆率:1.714%

折叠刀(★) | 狩猎网格

折叠刀(★) | 狩猎网格

 

爆率:3.805%

鲍伊猎刀 | 枯焦之色

鲍伊猎刀 | 枯焦之色

 

爆率:5.161%

暗影双匕(★) | 都市伪装

暗影双匕(★) | 都市伪装

 

爆率:2.189%

弯刀(★) | 枯焦之色

弯刀(★) | 枯焦之色

 

爆率:2.2%

弯刀(★) | 狩猎网格

弯刀(★) | 狩猎网格

 

爆率:5.255%

穿肠刀(★) | 黑色层压板

穿肠刀(★) | 黑色层压板

 

爆率:2.226%

折刀(★) | 狩猎网格

折刀(★) | 狩猎网格

 

爆率:2.28%

弯刀(★) | 外表生锈

弯刀(★) | 外表生锈

 

爆率:2.495%

折刀(★) | 人工染色

折刀(★) | 人工染色

 

爆率:2.643%

暗影双匕(★) | 森林 DDPAT

暗影双匕(★) | 森林 DDPAT

 

爆率:2.85%

暗影双匕(★) | 人工染色

暗影双匕(★) | 人工染色

 

爆率:2.858%

穿肠刀(★) | 枯焦之色

穿肠刀(★) | 枯焦之色

 

爆率:2.923%

暗影双匕(★) | 外表生锈

暗影双匕(★) | 外表生锈

 

爆率:2.93%

鲍伊猎刀(★) | 北方森林

鲍伊猎刀(★) | 北方森林

 

爆率:3.039%

弯刀(★) | 人工染色

弯刀(★) | 人工染色

 

爆率:3.045%

鲍伊猎刀(★) | 都市伪装

鲍伊猎刀(★) | 都市伪装

 

爆率:3.15%

折刀(★) | 北方森林

折刀(★) | 北方森林

 

爆率:3.244%

折刀(★) | 夜色

折刀(★) | 夜色

 

爆率:3.26%

折刀(★) | 都市伪装

折刀(★) | 都市伪装

 

爆率:3.304%

折刀(★) | 外表生锈

折刀(★) | 外表生锈

 

爆率:3.365%

最近开奖记录

{{item.name}}({{item.exterior_name}})

价值{{item.price}} 巴豆

兑换巴豆 继续开箱
本站箱子数据来自CSGO官方以及其它平台公开数据;本站所有功能只是为了模拟娱乐,获得的道具以及系统币均为虚拟,不能提取以及兑现。

关注领豆

狼牙开箱模拟器

关注微信公众号领取100万豆

QQ交流群

QQ号:704459812

相约对战更方便,私信群主还可以免费领豆